top of page

SERVICES

shutterstock_1161549568
ផ្នែកជីវបច្ចេកវិទ្យា

JCE ច្្បើ្ាស់ជីវបច្ចេកវិទ្យានិងលទ្យធនលផ្ែលានបញ្ជាក់រួមជាមួយបច្ចេកវិទ្យានសិត ផ្ែលមានា៉ា តង់របស់សាកលវិទ្យាល័យមីនីសូតា អាចច្្វើឱ្យវែតខ្លីនិងបច្ងកើនសមាមា្តកលិន ្កអូបនតល់នូវវតថុធាតុច្ែើមច្ ើលអស្មាប់នលិតកមមឱ្សថច្្រឿងសំអាងការនគត់នគង់ខាង សាសនា ការព្យាាលច្ោយច្្បង្កអូបនិងឧសាហកមមែទទ្យច្ទ្យៀត។ ្កុមហុនានចុុះ ហតថច្លខាច្លើកិចេ្ព្យមច្្ព្យៀងសហ្បតិបតតិការរយៈច្ព្យលផ្វងជាមួយសណ្ឋា គារផ្កក យ ៥ ជា ច្្ចើនកែុងព្យិភព្យច្ោកច្ែើមបីនគត់នគង់នលិតនលច្ ើចនទន៍្កសាែមានរុណភាព្យខ្ពស់និង នលិតនលច្្បងសំខាន់ៗ។

ទ្យនទឹមនឹងច្នុះផ្ែរ ្កុមហុនានបច្ងកើត្កុមហុនបណ្ឋត ក់ទ្យុនរួមគាែ ជាមួយ្កុមហុនអភិវឌ្ឍន៍ អចលន្ទ្យព្យយលបីមួយច្ៅកែុង្បច្ទ្យសចិនច្ហើយនិងានោំច្ែើមច្ ើចនទន៍្កសាែជាច្្ចើន ច្ៅច្កាុះទហណ្ឋន និងតាមបច្ណ្ឋត យច្នែរកាវ ងទ្យុងច្ោយច្បតជាា អភិវឌ្ឍនលិតនល និងបច្ចេក វិទ្យាច្ ើចនទន៍្កសាែ។

shutterstock_411757396_edited
ផ្នែកច្ហោា រចនាសមព័នធ & អចលន្ទ្យព្យយ

ចាប់តាំងព្យីឆ្ែ ំ ២០១២ JCE ានចូលរួមកែុងការអភិវឌ្ឍន៍ែី្លី សំណង់អចលន្ទ្យព្យយ និង រច្្មាងច្ហោា រចនាសមព័នធ្ទ្យង់្ាយ្ំច្ៅកមពុជាជាច្្ចើន។ ច្ែើមបីអភិវឌ្ឍរច្្មាងច្ហោា

រចនាសម័ពនធបផ្នថមច្ទ្យៀតច្ៅកែុងបណ្ឋត ្បច្ទ្យសអាសាន ្កុមហុនបណ្ឋត ក់ទ្យុនរួមគាែ ្តូវាន បច្ងើកតច្ ើងជាមួយទែរូកែុង្សុកែ៏្ំមួយច្ៅឆ្ែ ំ ២០១៥ ។ ្កុមហុនានសតុកទ្យុកែីជាង ៥០០ ហិកតារួចច្ហើយផ្ែល្របែណដ ប់ច្លើលំច្ៅោា ន រមណីយោា ន សណ្ឋា គារ សនួ កមានត ទ្យីោនវាយកូនច្គគ ល តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ច្សែាកិចេព្យិច្សស។ល ។

្កុមហុននឹងបនតសហការជាមួយអែកអភិវឌ្ឍន៍អចលន្ទ្យព្យយលបីមកព្យីហុងកុង និងចិនែី ច្គាក ច្ែើមបីអភិវឌ្ឍអចលន្ទ្យព្យយលំោប់ខ្ពស់ច្ោយនតល់នូវការិយាល័យមានរុណភាព្យខ្ពស់ អគារលំច្ៅោា ន និងកផ្នលងពាក់ព្យ័នធពាណិជាកមមស្មាប់វិនិច្យារិនព្យិភព្យច្ោក។

JCE មានរច្្មាងសាងសង់សួនឧសាហកមមថមីមួយច្ោយរួមបញ្េូលបច្ចេកវិទ្យានិងហិរញ្ញវ តថុ។ សួនឧសាហកមមច្នុះនឹងកាល យជាសួនឧសាហកមអាម សានច្បើកចំហ សនួ ឧសាហកមម សាកលបងកមមសិទ្យធិបញ្ជញ របស់កមពុជា មូលោា នច្ទ្យព្យច្កាសលយ ទចែ្បឌ្ិតនិងសហ្រិនភាព្យ ក្មិតខ្សព ់និងមូលោានបង្ហាញសមាហរណកមមវបប្ម៌និងបច្ចេកវិទ្យាជាតិ។

shutterstock_525817957
ផ្នែកហិរញ្ញវតថុ

កែុងនាមជាអែកនសព្យវនាយ និងជាច្វទ្យិកាស្មាប់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកមមហិរញ្ញវតថុបច្ចេកវិទ្យា របស់កមពុជា JCE ានអភិវឌ្ឍមី្កូហិរញ្ញវតថុច្ោយច្ជារជ័យ (្ាក់កមេីោក់បញ្ជេ ំ ្ាក់ កមេីឥណាន) ការ្រប់្រង្ទ្យព្យយសមបតតិ (អាជាា ប័ណណទ្យីភាែ ក់ង្ហរមូលនិ្ិ អាជាា ប័ណណការ

្រប់្រងមូលនិ្រិួមអាជាាប័ណណអតតហក)ការផ្កលស់បតូររូបិយបណណ្រីបតូច្ហើយរូបិយបណណ ្រីបតូ និងមានការផ្កល ស់បដូរបនាទ ប់ព្យីមានការអភិវឌ្ឍជាច្្ចើនឆ្ែ ំ។ ។

ច្ៅច្ព្យលអនារត្កុមហុននឹងាញយករុណ្បច្យាជន៍ទនការគាំ្ទ្យផ្នែកហិរញ្ញវតថុនិងប ណ្ឋត ញអាជីវកមមកែុង្សុករឹងមាំច្ែើមបីជួយសហ្គាសមកព្យីទ្យូាំងព្យិភព្យច្ោកកែុងការវិនិច្យា រនិងហិរញ្ញវតថុច្ៅកមពុជា។ ច្ោយសហការជាមួយច្វទ្យិកាច្នុះច្យើងនឹងនតល់ច្សវាកមម្បឹកា ច្យាបល់សាជីវកមមច្ែើមបីជួយ្កុមហុននានាចាក់ឬសច្ៅកមុពជានិងអភិវឌ្ឍយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស សូមបីផ្តបញ្ាីច្ៅច្លើទ្យីនារកមពុជា។

shutterstock_1022741701
ទ្យី្កុងឆ្ល តទវ

ទ្យី្កុងឆ្លតទវថមីរបស់JCE រឺផ្នអកច្លើច្សវាកមមច្ព្យញច្មា៉ាងស្មាប់្បជាជនការ្រប់្រងទ្យី ្កុង្បកបច្ោយ្បសិទ្យធភាព្យ និងមានសណ្ឋត ប់ធាែ ប់ការផ្ចករំផ្លកទ្យិនែន័យច្ោយទ្យូរលំទ្យូរ ោយ នងិ រាប់បញ្េូលការអភិវឌ្ឍទបតងទនការអភិវឌ្ឍច្សែាកិចេនិងសនតិសុខ្តាមអុិន្ឺ ផ្ណត។ ច្គាលច្ៅសំខាន់រឺជំរុញជំនាន់ថមីតាមរយៈការច្រៀបចំផ្ននការ្បព្យ័នធែឹកនាំព្យ័ត៌មាន ការផ្កទ្យ្មង់និងការទចែ្បឌ្ិត។

ការច្្ើវសមាហរណកមមសុីជច្្ៅទនបច្ចេកវិទ្យាព្យ័ត៌មាននិងការច្្ើវទ្យំច្នើបភាវូបនីយកមមទ្យី្កុង ការវិវតតន៍ែផ្ែលៗ និងការច្្វើឱ្យមានច្អកូ ូសុីថមីទនការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ែលមានការស្មប ស្មួលរបស់្បច្ទ្យសនិងទ្យី្កុង។

shutterstock_1043656987
ច្សវាកមម្បឹកាសហ្គាស

ច្សវាកមម្បឹកាសាជីវកមម JCE មានច្គាលបំណងជួយអតិថិជនកុែងការបច្ងកើត្កុមហុនច្ៅ កមុពជាច្ោយនតល់ជូននូវច្សវាកមមជំនាញផ្នែកចាប់ហិរញ្ញវតថុនិងព្យនធ។ ្កុមហុនច្នុះាន ចាក់ឫសយា៉ា ងច្្ៅច្ៅកែុង្បច្ទ្យសកមពុជាអស់រយៈច្ព្យលជាច្្ចើនឆ្ែ ំច្ហើយានបច្ងកើតអាជីវ កមមនិងបណ្ឋត ញរឹងមាំ។

JCE ក៏មានអនតរកមមលអជាមួយទ្យីភាែក់ង្ហររោាភិាលច្ែើមបីនតល់ជូនអតិថិជននូវែំច្ណ្ឋុះ ្សាយសច្្មចចិតតអាជីវកមម្បកបច្ោយវិជាាជីវៈច្ែើមបីបច្ងកើនការយល់ែឹងរបស់អតិថិជនអំព្យី បរិយាកាសច្សែាកិចេថមី។

bottom of page