top of page

អំពយី ើង

JCEគឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួ ដែលមានក្រតិរតតិការយៅអាស៊ុីអាយគេ ៍និងចិន។ការយតតត សំខាន់យលើអាជីវរមមគឺយែើមបីកាន់ការ់និងអភិវឌ្ឍផលរ័ក្តយក្ចើនោ៉ា ងររស់ក្រុមហ៊ុនដែល មានមូលដ្ឋានយៅរមុពជាជាមួ នឹងមានសកាតន៊ុពលរំយ ើនអនតរជាតិ។JCEក្គុរមានរទ ពិយោធនត៍ ា ល់ពីឧសាហរមមយផេងៗ យសណារី ូ៉ាននការវិនិយោគ និងែំយ ើរការរួម រញ្ចូលគ្នេ។

JONES

CHAN

ជាោារនិរនិងក្រធានក្រុមហ៊ុនJCE

JCE ក្តូវបានរយងកើតយ ើងយដ្ឋ យោរ Jones Chan រេុងឆ្េ ំ ២០០៥ យហើ ពីែំរូងការ រយងកើតក្រុមហ៊ុនយតត តជាសំខាន់យលើការក្ោវក្ជាវនិងការអភិវឌ្ឍន៍ជីវរយចចរវិទា។

ុិ រចចុរបនេក្រមហ៊ុនយនេះទទួល

 

បានសិទធិតតច់ម៊ុខពីោរលវទាល័ មីនីសូតារេុងរមមសិទធិ

រញ្ញាននផេិតយ ើចនាន៍ក្រោេយហើ បានយធវើ

 

អាជីវរមមដ្ឋំែ៊ុេះយ ើចនាន៍ក្រោេយៅរមពុជានិង ចិនយដ្ឋ មានយែើមយ ើចនាន៍ក្រោេជាង ២១០.០០០ យែើម។

ផលិតផលយ ើចនាន៍ក្រោេដែលមានគ៊ុ ភាពលក្អតូវបានយគយក្រើោ៉ាងទូលំទូោ យៅរុេង យក្គឿងឱសថយក្គឿងសំអាងវតោុាសនានិងឧសាហរមមែនទយទៀត។ឥូវក្រុមហ៊ុនយនេះ បានកាា ជាអេរផគត់ផគង់យ ើចនានក្រោេែ៏ធំមួ យៅរេុងតំរន់អាស៊ុីបា៉ាស៊ុីហវិរ។

ផលរ័ក្តយក្ចើនោ៉ា ង

JCEក្គុរមានរទពិយោធតាល់ពីឧសាហរមមយផេងៗយសណារី ៉ាូការវិនិយោគនិងែំយ ើរ ការរួមរញ្ចូលគ្នេ។ វិស័ វិនិយោគររស់យ ើងក្តូវបានដរងដចរជា ៥ ែូចខាងយក្កាមៈ

  OUR GROUP  

JCE_logo_trans_工作區域 1.png

jc enterprises

JCE ក្គុរក្តូវបានរយងកើតយ ើងយដ្ឋ យោរ Jones Chan រេុងឆ្េ ំ ២០០៥ រនាា រ់ពីយោរមាន

រទពិយោធន៍ជាយក្ចើនឆ្េ ំរេុងជំនាញវិជាា ជីវៈ ពា ិជារមម និងការទិញែីចំការ។ ែំរូងយ ើ JCE ក្គុរភាគយក្ចើនយតត តយលើការរចនានិងទិញលរ់ យ េះោ៉ា ងណារ៏យដ្ឋ យោរបានសំ យរចចិតតយធវើអាជីវរមមឱយដរារពីគ្នេយៅជាគំរូយផេងៗ។

CWC_logo-03.png

មីក្រូហិរញ្ាវតាុ

ផតល់យសវារមមហិរញ្ាវតាុែល់ក្រជាជនតាមរ ៈការទទួលបានក្បារ់រមចី ំងយនាេះ យែើមបី រយងកើតនិងពក្ងីរអាជីវរមម រ៏អាចជួ ែល់សមាគមនិងសហក្គ្នសធ៊ុនតូចនិងមធយមក្សរ តាមយគ្នលនយោបា ររស់ធនាគ្នរជាតិននរមពុជាយែើមបីររាយសារភាពជំរ៊ុញឱយមានរំយ ើន យសែារិចចក្រររយដ្ឋ ចីរភាព។

only oud_logo_工作區域 1 複本 4_edited.png

ជីវរយចចរវិទា

Only Oud

ការក្តួតពិនិតយដខេសង្វវរ់តនមាយពញយលញចារ់ពីក្គ្នរ់ពូជរហូតែល់អនតររមមររស់អតិថិជ ន។OnlyOud អាចរញ្ញារ់ពីភាពស៊ុទធននយក្រងយ ើចនានក្៍រោេដែលបានផគត់ផគង់រ៏ែូចជា មានតមាាភាព រ់ទងនឹងរដនាងរ តុេះរូនយ ើការក្គរ់ក្គងបានលអយោងចក្រទទួលបាន អា ISOយហើ ទីរំផ៊ុតយដ្ឋេះក្ោ រញ្ញានានាយៅទូ ំងពិភពយោរ។

Cambodia_SCC_logo_for reg-01.png

SMART CITY

CONSORTIUM

គំនិតររស់ទីក្រុងឆ្ាតនវ រ់ទងនឹងការយក្រើក្បាស់រយចចរវិទាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍(ICT) ដែលជាការពិចារណាែ៏សំខាន់យៅរុេងដផនការនិងការក្គរ់ក្គងទីក្រុងយដ្ឋ មានយគ្នល
រំ ងយលើររមពស់គ៊ុ ភាពជីវិតែ៏យពញចិតតយែើមបីយលើររមពស់ក្រសិទធភាពននយសវារមម សងគមតាមរ ៈការដចររំដលរជំនាញែំរូនាមននិងទសេនៈសហការជាមួ ោារ័នជំនាញ យផេងយទៀត។

CAMDAX_logo2_工作區域 1 複本.png

CAMDAX

CAMDAX ជាអាងោច់ក្បារ់ង្វ ក្សួលថាេ រ់ជាតិសក្មារ់ មួញរណាត លនិងសមាជិរក្រុម

ហន៊ុ ជួញែូរ ំងអស់យដ្ឋ មានទីតាំងទូ ត់តា ល់ជាមួ ធនាគ្នររេុងក្សុរយៅរេុងក្ពេះោជា

ណាចក្ររមពុជា។

J_CAB_Recruitment_Co.,_Ltd._Transparency

j cab recruitment

នជ យខរ រីក្គូមិនគឺជាទីភាេ រ់ង្វរមានមូលដ្ឋា នយៅោជធានីភេំយពញដែលមានជំនាញរេុងការ យក្ជើសយរីសជំនួ ការរេុងក្សុរស្តសតីយមផាេះយែើមបីគ្នំក្ទែល់ការផគត់ផគង់រមាាំងមន៊ុសេែល់ ក្រយទសជរ៉ា៊ុន មា៉ា យ ស៊ុី នថ ហ៊ុងរ៊ុង សិងារ៊ុរី និងអាោ៉ា រ់រ៊ីោអូឌ្ីតយដ្ឋ មានអាជាា រ័ ណ ជាផូាវការពីក្រសួងការង្វរនិងរ តុ េះរណាត លវិជាា ជីវៈយៅរមពុជា (VLVT) ។

វីយែអូការដ នាំJCE

វីយែអូយនេះរង្វា ញពីផលរ័ក្តចក្មុេះននក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋា នយៅក្រយទសរមពុជាជាមួ នឹងសកាតន៊ុពលរំយ ើនអនតរជាតិ។

ក្រុមJCEមានរទពិយោធតាល់ពីឧសាហរមមយផេងៗយសណារី ៉ាូការវិនិយោគនិងែំយ ើរ

ការតាមដ្ឋននិងវា តនមា។

"យៅរេុងពិភពយោរដែលតាស់រតូរោ៉ាងឆ្រ់រហ័ស ៊ុទធោស្តសតដតមួ គត់ដែលរោជ័ គឺ ការមិនចារ់ រឱកាស" ។
bottom of page