top of page
shutterstock_190693925_edited
shutterstock_761608264
shutterstock_243810322_edited_edited_edi

ឱកាសនានានៅរម្ុពជា

ព្រះរាជាណាចព្រអចរឆ ិយៈ

JCE ព្រុប
website_adjective_icon-01.png

សរលនោរ

នយើងបាននព្បើបទរិនោធន៍ព្បតិបតតិ ជំនាញវិជាា ជីវៈ និងរម្ល ំងហិរញ្ញវតែុន ម្ើ បីអភិវឌ្ឍយ៉ា ងសរម្ម នវូការកានកា់ ប់ជាសូនលរយៈនរលន្វងរបស់នយើងនៅជាព្រុម្ហ៊ុនន្លម្នរំន ើនព្បរបនោយ នរិនរតភារនងិផលចនំ ញ។

website_adjective_icon-02.png

ការនបជាត ា ចិតត

នយើងបនងើកតភារចព្ម្ុះនងិនសែរភារតាម្រយៈការអន៊ុវតតវិធីោព្សតវិនិនយរឱកាសនិយម្ន្ លម្ន តល៊ុយភារប៊ុ៉ាន្នរត៏បនងើកនសម្តែភាររុនងការបនងកើតតម្ម្លតាម្នរលនវោផងន្រ។នយើងនជឿជារ់ថាវិធី ោព្សតរបស់នយើងបនងើកតទំងតម្ម្លនិងការនជឿទ៊ុរចតិ តចំន ះព្រុម្ហ៊ុន និនយជិរ អតថិ ជិ ន និងម្ រូ ជិ ារម្រម បសន់ យងើ ។

website_adjective_icon-03.png

នជឿននលឿន

សម្ជរិ នយើងទំងអសខ់ តិ ខព្ំ បឹងន្ព្បងការបនព្ម្ើអតិថិជនរបស់នយើង។ ជាម្យួ នងឹ ធនធានយ៉ា ង ទលូ ទំ ោូ យ នងិ ការគព្ំ ទជាសរល នយើងអាចបនព្ម្ើអតិថិជនរបស់នយើងនៅនលើរព្ម្ិតអនតរជាតិ នោយម្នជំនាញរនុងព្សរុ នហើយនងិ បំនរញតាម្តព្ម្ូវការអាជីវរម្មនិងវិជាាជវីៈរបស់រួរនរ។

JCE ភាា ប់ជាម្ួយបនចេរវទិ ាផសិតន្ លម្នព្បកាសនីយប័ព្តតររក ម្មរបសោ់ រលវិទាល័យម្ីនីសូ

តាអាចកាតប់ នយែ វ តនិងបនងកើនសម្ម្ព្តម្នរលិនព្រអូបនោយផតល់នូវវតែុធាត៊ុន ើម្ ៏លអអោេរយ។

shutterstock_1062915266.jpg
vehaa_logo.png

ជវីបនចេរវិទា

ជវីបនចេរវិទា

JCE ភាា ប់ជាម្ួយបនចេរវទិ ាផសិតន្ លម្នព្បកាសនីយប័ព្តតររក ម្មរបសោ់ រលវិទាល័យម្ីនីសូ

តាអាចកាតប់ នយែ វ តនិងបនងកើនសម្ម្ព្តម្នរលិនព្រអូបនោយផតល់នូវវតែុធាត៊ុន ើម្ ៏លអអោេរយ។

នហោា រចនាសម្ព័នធ & អចលនព្ទរយ

JCE បានចូលរម្ួ នៅរនុងការអភិវឌ្ឍន៍ ីធលី សំ ង់អចលនព្ទរយ និងរនព្ម្ងនហោា រចនាសម្ព័នធ ព្ទងព្់ទយធនំៅរម្ជាុព ។

ហរិ ញ្វញ តុ

រងុន នាម្ជាអនរផសរវផាយ និងជានវទិកាសព្ម្ប់ការអភិវឌ្ឍអាជីវរម្មហិរញ្ញវតែុបនចេរវិទារបស់រម្ពុ

ជា JCE ជួយសហព្គសម្ររីទូទំងរិភរនោររនុងការវិនិនយរ និងហិរញ្ញវតុែនៅរម្ពុជា។

ទីព្រុងឆ្លលតម្វ

ទីព្រុងឆ្លល តម្វថរីម បស់ JCE ន្ផអរនលើនសវារម្មនរញនម្៉ា ងសព្ម្ប់ព្បជាជន។ នគលនៅសំខាន់រឺ ជរំ ញ៊ុ ជនាំ នថ់ ីមររី ចនព្ម្ើនតាម្រយៈការនរៀបចន្ំ ផនការព្បរន័ ធ រឹ នារំ ត័ ម្៌ ន ការន្រទព្ម្ង់ នងិ ការ ម្ចនព្បឌ្ិត។

ការរិភារា

នសវារម្មព្បឹរាោជីវរម្មJCE ម្ននគលបំ ងជួយអតិថិជនរនុងការបនងតកើ ព្រុម្ហ៊ុននៅរម្ពុជា

នោយផតល់ជូននូវនសវារម្មជំនាញន្ផនរចាប់ ហិរញ្ញវតែុ នងិ រន។ធ

រនំ តិ ផចួត នផម្ើត ន្ខសព្រវា៉ា តន់ ងិ ផវូល

ទនាំ រទ់ នំ ងរយៈនរលន្វងរវាងរម្ជាុព - ចិនថមីៗននះព្តូវបានរព្ងឹង។ ម្៉ាាងវញិ នទៀត ព្បនទសរម្ពុ ជាគំព្ទយ៉ាងខាលំងចំន ះព្បនទសចិននលើឆ្លរតំបនន់ិងអនតរជាតិ។

BRI ន្ លព្តូវបាននរោា ល់ថាជាន្ខសព្រវាត់ម្ួយ ផវូល ម្យួ (OBOR) រឺជារនព្ម្ងអភិវឌ្ឍន៍ ព្បរបនោយម្ហិចឆតាខសព់របស់ព្បនទសចិន។BRIផលតជ់នូព្បនទសរម្ជាុពនវូឱកាសល៏រអងុនការ ជរំ ញ៊ុ ការអភវិ ឌ្ឍនស រា ចិ រេ បសខ់ ួលន ូនចនះរម្ជាុព អាចន ើរតាម្ព្បនទស ម្ទនទៀតនៅរនុងតំបន់។

13645bb4a416485992226b56e5971a38.jpg
微信图片_20180908131552.jpg
149484387640406100_a640x364.jpg
bottom of page